Energetska izkaznica

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb

Zakaj energetska izkaznica ?

Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da se to, kako varčna/potratna je, upošteva, ko stavbo kupujemo oz. najemamo. Kot npr. pri pralnem stroju ali hladilniku njegovo porabo energije izraža energijska nalepka, tako energetska izkaznica izraža porabe energije stavbe. Ker je strošek za energijo v stavbi relativno velik kot tudi potrebna investicija, če bi želeli stavbo prenoviti, je energetska izkaznica koristen podatek pri odločanju o nakupu ali najemu stavbe/stanovanja.

Komu je namenjena energetska izkaznica ?

Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko učinkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja).

Kdaj jo bomo morali pridobiti ?

Pridobiti jo bomo morali samo v primeru prodaje ali oddaje v novi najem. Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe in za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2 (od 9. julija 2015 bo ta površina 250 m2).

Kdaj energetska izkaznica ni potrebna ?

Energetske izkaznice ni potrebno pridobiti pri oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta. Energetska izkaznica prav tako ni potrebna za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so že oddani.

Poleg tega zakon predvideva izjemo, da izkaznice ne potrebujemo v primerih stavb:

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2.

Vrste energetskih izkaznic

Ločimo računsko in merjeno energetsko izkaznico. Računska energetska izkaznica (rEI) se lahko izdela in izda za vsako stavbo. Predpisana je za stanovanjske stavbe in za vse nove stavbe. Pri tej izkaznici se upoštevajo standardni robni pogoji tako glede klime na lokaciji kot glede režima uporabe stavbe. Na izračun po tej metodologiji ne vplivajo življenjske navade.

Merjena energetska izkaznica (mEI) je namenjena samo obstoječim nestanovanjskim stavbam, ker se pri prodaji/najemu take stavbe način uporabe stavbe bistveno ne spremeni. Pri stanovanjskih stavbah ne moremo uporabiti merjene energetske izkaznice, ker bi individualne posebnosti dotedanje rabe stanovanja lahko imele za posledico nerealno sliko energijskih kazalnikov. Pri zamenjavi lastnika se namreč lahko bistveno spremeni način uporabe stavbe, ne pa tudi njene lastnosti.

Izgled in sestavina energetske izkaznice

Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Ta predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana. Lastnik oziroma uporabnik stavbe lahko zmanjša porabo energije za ogrevanje z izvedbo teh priporočil.

Veljavnost energetske izkaznice

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, vendar se lahko izkaznico izdela tudi na novo, preden poteče 10 let.

Zakonodaja

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (2002/91/ES) (EPBD) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge.

Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) pa je prinesla zahteve po večji razširjenosti energetske izkaznice za stavbe v javnem sektorju, obvezno navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb ter večji poudarek na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je v naš pravni red uvedel že Energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006) ter nadalje v letu 2012 novela EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012). Tako se ne uvajajo z novim Energetskim zakonom (EZ-1, ki ga je Državni zbor potrdil 24. 02. 2014, pač pa jih novi zakon le še podrobneje ureja.

Uvedba energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb v Sloveniji in je tudi pogoj za nadalnje črpanje evropskih sredstev. V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

Izdelovalci energetskih izkaznic

Energetske izkaznice stavb na podlagi 68.d člena Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Izdajo pa jo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Več informacij o pridobitvi licence za izdelavo energetskih izkaznic in izdajateljih energetskih izkaznic, register podeljenih licenc in pooblaščenih izdajateljev energetskih izkaznic.

REGISTER ENERGETSKIH IZKAZNIC

Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki iz energetske izkaznice, podatki o izdelovalcu izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence). Vzpostavitev glavnega elektronskega registra je v teku. Do takrat ministrstvo vodi register v pisni obliki. Takoj, ko bo tehnično mogoče, bo možen vpogled tudi preko spleta. Podrobnejše informacije

CENA ENERGETSKIH IZKAZNIC

Vlada RS je z Uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur. l. RS, št. 15/2014) predpisala zgornje meje cen energetskih izkaznic in sicer tako, da bo cena energetske izkaznice za stavbe, ki imajo uporabno površino do 220 m2, največ 170 evrov, za stavbe nad 220 m2 pa največ 0,89 euro/m2. Podrobnješe informacije

ROKI ZA IZDELAVO ENERGETSKE IZKAZNICE IN PREDVIDENE SANCIJE

Energetski zakon (EZ-1), (Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014)

334. člen
(dolžnosti, povezane z energetsko izkaznico)

(1) Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem se šteje, da je obveznost iz prejšnjega stavka izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

(2) Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

 • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
 • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

 (3) Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del. Energetska izkaznica nove stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

(4) Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti izkaz o energijskih lastnostih stavbe, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah in je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti energetsko izkaznico.

(5) Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

(6) Zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavbe iz tega člena se ne nanašajo na:

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2

 
540. člen
(pridobitev in namestitev energetske izkaznice)

(1) Do 9. julija 2015 je meja uporabne tlorisne površine iz prvega odstavka 336. člena, nad katero
mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto, 500 m2

(2) Lastniki morajo najkasneje do 31. 12. 2014 zagotoviti izvajanje petega odstavka 334. člena.

(3) Določbe dvanajstega odstavka 493. člena se začnejo uporabljati v dvanajstih mesecih po sprejemu zakona.